Formål og forventede resultater


Den eksisterende overvågning af giftige algeblomstringer der er forbundet med fiskedød udføres ved hjælp af konventionel lysmikroskopi for at identificere de involverede algearter. Denne tilgang har store begrænsninger, da mange af de implicerede alger er ganske svære at kende med sådant udstyr og det kan forårsage fejlbestemmelser af de implicerede arter. Faktisk har en del af de alger som forårsager fiskedød i danske farvande været fejlbestemt ved flere lejligheder. Der findes pt. ingen kemiske analytiske metoder for identifikation og kvantifikation af de involverede giftstoffer.

Turbot


Dette projekt vil prøve at identificere og kvantificere algegiftstoffer i forbindelse med fiskedød, og studere deres effekter på fisk. Vi vil undersøge hvilke mekanismer der ligger til grund for effekterne på fisk og fiskeyngel. Projektet vil bidrage med værktøjer til en moderne molekylær identifikation og kvantifikation af de implicerede alger. Projektet vil ligeledes studere mekanismerne bag algeforgiftningerne af fiskene og om der sker en evt. ophobning af algegiftstoffer i fiskene. Endelig vil vi undersøge mekanismen bag en tilsyneladende tilpasning af fiskene til de giftige alger og om hvorvidt dette kan danne grundlag for en mulig ”vaccination” af fisk mod giftige alger.

De vigtigste resultater af projekter vil være


Disse resultater vil føre til et stærkt forbedret overvågningsprogram når det implementeres af de ansvarlige myndigheder. Resultaterne vil også forbedre den danske fiskeopdrætsindustri, hvis vi kan udvikle fiskeyngel der er langt mindre modtagelige overfor algegiftstoffer ved at eksponere tidlige livsstadier til lave mængder af disse giftstoffer. Det mulige udkomme vil have betydelig interesse bade nationalt og internationalt, med betydelige eksportmuligheder globalt.